Posts Tagged “sosyoloji”

Mehmet İzzet

Mehmet İzzet

Mehmet İzzet 1891 (İstanbul) – 8 Aralık 1930 (Berlin) Sosyolojinin sivil hayatın bilimi olması gerektiğini savunmuş, pozitivist ve idealist bir düşünürümüzdür.   Eserleri:   Ahlak – 1919 Milliyet Nazariyeleri ve Milli Hayat – 1923 (yeni harflerle, 1969) Yeni İçtimaiyat Dersleri – 1927

Lise Sosyoloji Kitaplarından Karl Marx Çıkartıldı

Lise Sosyoloji Kitaplarından Karl Marx Çıkartıldı

2018 – 2019 eğitim öğretim yılında Seçmeli Ders olarak alınan Sosyoloji kitabından Karl Marx çıkartıldı. Bunun yerine “Toplumsal Kuramlar” ünitesinde bulunan “Din Kurumu, İşlevleri ve Önemi” konusunda; bir FETÖ projesi olduğu vurgulanan, kutlu doğum haftasına değinildi. Sosyoloji Ders Kitabındaki Metin Şu Şekilde: Toplumsal Kurum Olarak Dinin İşlevleri: “Din, etki alanı bakımından boş zamanı değerlendirme, seyahat…

Auguste Comte

Auguste Comte

1789 – 1857 Recep Tayyip Erdoğan’a göre sorunlu şahıs, kimi eleştirmenlere göre ise bir fikir hırsızı; Erdoğan Comte için şu cümleyi kurmuştur: “Auguste Comte gibi sorunlu şahısların fikirleri kabul görürken, İbn-i Haldun adeta mahkum edilmiştir.” demiştir. Sosyolojinin ve Pozitivizmin Babası olarak nitelendirilir.

Türk Sosyologları

Türk Sosyologları

Ziya Gökalp:Milletvekilliği de yapış siyasi bir karakterdir. Aynı zamanda Türk sosyolojisinin kurucusu olarak kabul edilir. 1914 de Türkiye ‘de ilk defa sosyoloji bölümünü kurmuştur. Batı ve Türk kültür uygarlıklarının eşit olduğunu savunmuştur. Emile Durkheim ‘den etkilenmiş ve Türkiye ‘de Sosyalizm Ekolünün temsilciliğini yapmıştır. Batıcılık, islamcılık ve ulusçuluk görüşlerini sentezleyen ilk sosyologdur.   Ziya Gökalp’e göre…

Suç Sosyolojsi

Suç Sosyolojsi

      Sapma: Sosyal normları ihlal eden davranışlardır. Her zaman ceza gerektirmeyebilir. Suç: Kanunlarda açıkça yasaklanan ve karşılığında bir yaptırım (ceza) öngörülen kanun ihlalleridir. Suçun gerçekleştirilebilmesi için “Suç Motivasyonu+Suç Fırsatı” gereklidir. SUÇ TEORİLERİ Doğaüstü Güçler Perspektifi: Orta Çağ cehaletini ve dogmalara saplanmış bir devrin suç ve suçluya bakışını yansıtır. Eleştirel Perspektif: Suçu, güç ve çatışma perspektifinden…

MANTIK

MANTIK

Mantık biliminin kurucusu Aristoteles ‘tir. Tümdengelim yöntemini Tasım (kıyas) çıkarımlarıyla benimsemiş ve kullanmıştır. Kavram: Bir objenin zihindeki tasarımıdır. Önerme: En az iki terimden oluşan, doğruluk değeri taşıyan ve yargı bildiren cümleye denir. Yeterli Neden İlkesi: İlk defa Leibniz tarafından akıl yürütme ilkesi olarak sayılan bu ilkeye göre; Bu ilke yeterli neden olmadıkça hiçbir olgunun mevcut, hiçbir…

Din ve Toplum

Din ve Toplum

Leviathan ‘ın yazarı Thommas Hobbes ‘in dediği gibi “İnsan insanın kurdurur.” İnsan en çok zararı yine başka bir insandan görür. Fakat her ne hikmetse insanların vazgeçilmez özelliği yine de toplum halinde yaşamalarıdır. Din ise bütün toplumda görünen bir olgudur. Marx ‘a göre din “Toplumların afyonudur.” İnsan dini kendi kurgulamış ve bir Üstyapı kurumu olarak yaşam…

Çoklu Zeka Kuramı – CQ

Çoklu Zeka Kuramı – CQ

Fazla uzak olmayan bir geçmişte; 1983 ‘de Howard Gardner tarafından ortaya atılan ve deneylerle doğruluğu kanıtlanmış kuram. Bu kurama göre zekanın tek bir boyutta olmadığı aksine her bireyin farklı derecelerde, çeşitli zekalara sahip olduğunu öne sürüyor. Bunun da kişilerin öğrenme biçimlerini, ilgi, yetenek ve eğilimlerini açıkladığını vurgulayarak eğitimcilere, bu teorinin temel prensiplerini yaratıcı biçimde kullanıp,…

Apparatgeist Nedir?

Apparatgeist Nedir?

Bireyin günlük yaşamında kendine giderek daha fazla yer açan mobil telefonlar, insanın ifade etme biçimlerinin ve deneyiminin çeşitlenmesine, zenginleşmesine zemin hazırlıyor. Mobil telefon, diğer yeni bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte, insanın temel iletişim etkinliklerinde geleneksel zaman ve uzam algısını radikal olarak dönüştürüyor. Apparatgeist Nedir? James E. Katz ve Mark Aakhus bu konuda bir adım daha…

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

  Feminist çalışmalar da diyebiliriz. Feminist araştırmacıların en temel sorusu: Erkekler ve kadınlar arasındaki farklılıkları yaratan onların doğal özellikleri midir yoksa içinde yaşadıkları toplumun özellikleri nedeniyle mi farklıdırlar? 2 Temel Feminist Görüş Bulunmaktadır Bunlar: Doğacı görüş: Biyolojik özelliklerinden kaynaklandığını belirtir. Gelişmeci görüş: Yetiştirilme tarzından kaynaklandığını belirtir. Temel Kavramları Antropoloji: Toplumsal cinsiyet merceğini diğer disiplinlerden daha önce…

Go Top