İletişim Sosyolojisi Ders Notları

İletişim Sosyolojisi Ders Notları

İletişim Nedir?

Bilginin fikirlerin, duyguların, becerilerin simgeler kullanılarak ya da sözle iletilmesidir. Toplumdaki iş bölümünü düzenler. 20. yy ‘ın başlarında ABD ‘de iletişim araştırmaları başlamıştır.1980 ‘li yıllarda iletişim endüstrisinin yapılan yatırımlarla büyümüş ve stratejik sektörler arasına yerleşmiştir. İlk iletişim uydusu uzaya 1962 yılında gönderilmiştir.

Enformasyon: iletişim kurma, danışma, arada bir bağ kurma, karşılıklı fikir alışverişlerine bulunma, haber alıp verme işi.

Devingenlik: İletişimin süreç özelliği gösteren bir edim olmasını sağlayan özelliktir.

Deregülasyon: Radyo-televizyon yayıncılığı alanında temel olarak yasal düzenleme ya da yeniden düzenlemeyi ifade eder.

İletişim Süreçleri:

 • Kaynak: İletişimi başlatan konuşan, yazan; bir duygu, düşünce, haber veya enformasyonu anlaşılır şekilde dışa vuran veya dile getiren taraf
 • Mesaj: İleti
 • Hedef: Alıcı
 • Kanal: Sinyali taşıyan şey (radyo dalgaları,ses dalgaları,ses telleri,sinir sistemi vb.)
 • Araç: İletişim Araçları (Tv, radyo, cep telefonu vb.)


Kod: Yazılı olmayan ve uzlaşımsal şekilde göstergelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan kurallar bütününe denir.

Mit: Bir kültürün, gerçekliğin ya da doğanın bazı görünümlerini açıklaması veya anlamasını sağlayan öyküye denir.

Gösterge: Kendisinden başka bir şeyi temsil eden veya imleyen şeydir.

Simge: Herhangi bir şeyi temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi olmayan sembollerdir.

Propaganda: Çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkileme amaçlı olarak yapılan ikna çalışmalarıdır.

Gündem Oluşturma: Medya olayların bazılarını göz ardı ederken bazılarını da vurgulayarak ve öne çıkararak kamuoyunun oluşmasını sağlar.

Post Cahil: İmgeye dayalı yeni kültürel alanda gerçeklik algısı yanılsamalarla dolu ve dağıtılmış bilişe sahip olan kişi

Post Cahil Mobil İnsan Türü


Hipergerçeklik:  Mobil iletişim aygıtları ve internet aracılığıyla bağlantıda kalınan bir gerçeklik durumudur.

Hipermetin: Resimleri, metni ve sesleri birbirine bağlayan sistemdir.

Dijital Uçurum:  Farklı toplum kesimlerinin yeni iletişim teknolojilerine erişiminde ve etkili kullanımında ortaya çıkan eşitsizlik

Ağlaşmış Bireyselcilik: Dünya üzerinde giderek daha fazla bireyin kişisel tercihleri ve kendi yönelimleri doğrultusunda birbirlerine bağlanarak geleneksel örgütlenme ve cemaat yapılarının çözülmeye uğrattıkları bir iletişim modelini tanımlamak için kullanılan kavram

Hipodermik Şırınga – Sihirli Mermi – Güçlü İğne: Medya izleyicileri sorgusuzca her şeye inanan, pasif, çaresiz, kişiliksiz, hiçbir politik tercihi olmayan bir hedef gibi düşünülür.

İşlevselci Yaklaşım: İletişimin amacı toplumda uyumu yükseltmektir.

Sofist Yaklaşım: Dil, nesnelerin doğasını dile getirmek için değil, insanlarda belirli duyguları uyandırmak için kullanılmalıdır.

Frankfurt Okulu: Ya da diğer bir deyişle eleştirel teori 2. Döneminde ilgisini kültür ve medyaya vermiştir. Walter Benjamin, Teodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer bu okula mensuplardır. “Kültür Endüstrisi” kavramını Adorno ve Horkheimer ortaya atmıştır.

Agora ve Forumlar: Antik Yunan ve Roma İmparatorluğu döneminde kamuyu ilgilendiren tartışmaların yapıldığı ve kararların alındığı yerlerdi.

Eleştirisel Paradigma: İletişim olgusu “anlam nasıl üretilir” sorusuna cevap arayarak açıklamaya çalışmıştır.

Eleştirel Medya Çalışmaları: Medyayı toplumdaki iktidar ilişkileri bağlamında analiz etmeye yönelen iletişim çalışmalarıdır.

Kültürel Çalışmalar: Anlamlandırma pratiği, hegemonya ve ideolojinin birlikte toplumda tahakküm kurduğunu öne süren yaklaşımdır.

Teknolojik Belirlenimcilik: Bireysel toplumsal ve kültürel değişimde teknolojinin öncü ve belirleyici rolü olduğunu ileri süren yaklaşımdır.

Kartezyen Perspektifçilik: Gözün sunduğu algı dışındaki duyusal algılara da önem verir.

Elektrikli Telgraf: 1937 ‘den sonra ABD ve Avrupa’da öncelikle iç iletişimde kullanılmaya başlanmıştır

Chappe Telgrafı: 1793 de Fransa da kurulan ilk telekomünikasyon sistemi olarak kabul edilmiştir. Fransa için karasal egemenliğin sağlanması açısından ulusal toprakları birleştiren en önemli unsurlardan biri sayılan iletişim sistemidir.

Yazının İcadı: Yerleşik düzene geçmenin, kent hayatını kurmanın ve tapınakların muhasebe işlemleri ve diğer topluluklarla ticari ilişkileri düzenleme ihtiyacı nedeniyle geliştirilmiştir. Yazı insan bilincini, zihinsel etkinliğini biçimlendirmesi ve güçlendirmesi açılarından en fazla etkiye sahip olan buluştur. Tarihi Çağlar yazının icadından sonra başlamıştır.

Takvim-i Vekayide: Osmanlı İmparatorluğu döneminde yayın hayatına başlayan ilk Türkçe gazetedir.

Matbuat Nizamnamesi: 1864 yılında düzenlenen basın alanına ilişkin ilk kapsamlı yasal düzenlemedir.

Avisa, Relation oder Zeitung: 1609’da Strasbourg ’da, Almanca olarak haftalık yayınlanan ilk gazetedir.

HAVAS: Dünya üzerinde ticari amaçla kurulan gerçek anlamdaki ilk haber ajansıdır.

Balgat Araştırmaları: D.Lerner ‘ın yönettiği batıya uyum sağlamak için radyo iletişim aracının kullanımıyla ilgilidir.1958 yılında The Passing of Traditional Society: Modernizing the Middle East (Geleneksel toplumu geride bırakmak: Ortadoğu ’da modernleşme) başlığı altında yayınlanmıştır.

Uluslararası İletişim:  Belirli bir coğrafyada birbirinden uzakta yaşayan ve farklılıklar gösteren insan toplulukları arasında var olan haber ve bilgi akışkanlığı ve bu insan topluluklarının daha geniş bir insan topluluğuna ait oldukları bilincini yaratan ve içinde yaşanılan coğrafyayı toplumsal olarak kurgulamalarına olanak tanıyan bir yapıdır.  Uluslararası iletişimdeki dönemler başlangıçtan ikinci dünya savaşına kadar olan dönem ikinci dünya savaşının bitiminden yeni dünya düzenine geçiş dönemi kamu işletmeciliğinin yaygınlaşması yeni uluslararası bağımlılık ilişkileri ve başkaldırılar yeni dünya düzeni ve küreselleşmedir.

Tartışma Hakkı: UNESCO’nun McBride Raporunda tanımlanan iletişim hakkının içeriği oluşturan ortaklık hakkıdır.

Etkin Talep: II. Dünya Savaşı sonrası dönemin ekonomik programında temel alınan Keynesyen teorinin temel kavramıdır.

Halkın Tercihi: İki aşamalı akış hipotezidir. P. Lazarsfeld tarafından geliştirilmiştir.

Radyo: II. Dünya savaşında propaganda amaçlı en çok kullanılan kitle iletişim aracıdır.

Kültür Endüstrisi: Adorno ve Horkheimer tarafından yeni toplumsal denetim biçimleri ve kapitalist topluma rıza üretmenin aracı olarak tanımlanan kavram.

Mahremiyet ihlallerini engellemeyi hedefleyen yasalar, ilk olarak İsveç ‘te düzenlenmiştir.

2011 DPT verilerine göre Türkiye ‘de bilgisayarı en çok kullanan kesim %67,7 oranla 16-24 yaş arası gençlerdir.

Görsel Kültür: İnsanı kendi farkındalığının farkında olan bir varlık haline getirir.

Apparatgeist: Katz ve Aakhus; mobil telefonların, bu teknolojiyi kullanan farklı bireyler ve toplumlar arasında, uzamdan bağımsız, ortak bir zaman algısına dayalı, yeni ve evrensel bir anlayışın gelişmesine öncülük ettiğini ileri süren kuramdır.

Apparatgeist Nedir?

II. Dünya Savaşı Sonrasını Şekillendiren Faktörler:

 • Başkaldırılar
 • Soğuk savaş
 • Kamu işletmeciliğinin yaygınlaşması
 • Yeni uluslararası bağımlılık ilişkileri

 

Yeni Dünya Düzeni Bileşenleri:

 • ABD ’nin tek süper güç haline gelmesi
 • Askeri blokların yerini ekonomik blokların alması
 • Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler
 • Eski Sovyet etki bölgesinin kapitalist sistemle bütünleşmesi

 

ÖN OKUR-YAZAR TOPLUMLAR:

 • Sümerler
 • Mısırlılar
 • Hititler
 • Çinliler

 

BASIN KANUNLARI:

 • 1909’da kabul edilen, 1881 tarihli Fransız Basın Kanunu örnek alınarak hazırlanan Matbuat kanunu
 • 1931 tarihli Matbuat Kanunu
 • 1950 tarihli Basın Kanunu
 • 1961 Anayasası Türkiye’de ilk kez “Basın hürdür, sansür edilemez” ilkesi yer almıştır.
 • 2004 tarihli Cumhuriyet döneminin üçüncü ve son basın kanunu basın özgürlüğü; bilgi
  edinme, yayma, eleştirme, yorumlama ve eser yaratma haklarını içerecek şekilde
  tanımlamıştır.

 

Yeni Medyayla İlgili Kuramsal Yaklaşımlar:

 • Ekonomi-Politik Açıdan Ele Alan Yaklaşım: Garnham, Golding, Murdock gibi kuramcıların Bilişim teknolojilerini, piyasanın büyümesi ve ihtiyaçların üretilmesi noktasında “araç” olarak kabul ederken; yeni medya konusunda da, “tüketim pratiklerinin ekonomisine” odaklanılmasını öne sürer. Küreselleşme ve ticarileşmenin egemenliğini kurduğu bu süreçte, bilişim teknolojilerinin desteğiyle “hedef kitleler” daha küçük birimlere bölünmüş ve medya ürünleri daha önce olmadığı kadar piyasayla içi içe girmiştir.
 • Toplumsal-Kültürel Pratikler Bağlamında Ele Alan ve “kültürel çalışmalar” Ekolü ile “post-yapısalcı” Kuramdan Beslenen Yaklaşım: Yeni medya ortamının alımlanması ve sanal evrende kimlik üretimi konularına odaklanmaktadır. Robins ve Webster gibi kuramcılara göre dönüşüm, piyasaya yeni ürünler sürmeyi hedefleyen ekonomik ve teknolojik koşulların ötesinde; aslında yeniden şekillenen toplumsal, kültürel ve siyasal gerçekliğe işaret etmektedir. Bireyler, hem kendini ifşa etme olanaklarına kavuşmakta hem de sürekli olarak daha fazla gözetim altına alınmaktadırlar. Gündelik yaşam, hızla “panoptik” bir anlam kazanmaktadır.
 • Liberal-Çoğulcu Paradigma İçinde Ele Alan ve Demokrasinin İşlerliği Açısından Konuya Bakan Yaklaşım: Teknolojik determinist bir içerime sahip olan bu görüştekiler; bilişim teknolojilerinin sadece belli bir azınlığın değil, geniş kitlelerin bilgi ve enformasyona istediği zaman ulaşmasına olanak verdiği inancındadırlar.

 

KATKIDA BULUNAN SOSYOLOGLAR:

Peterson: Basını yedi maddede eleştirmiştir.
 • İktidarı kendi amaçları için kullandığını, medya patronlarının özellikle politik ve
  ekonomik konularda kendi görüşlerini yaydıkları
 • Basının büyük flirketlerin hizmetinde olduğu ve reklam sektörünün editöryel bağımsızlığa yer vermeyecek şekilde denetimi elinde tuttuğu
 • Sosyal değişime direndiği
 • Sansasyonel haberlerin ve eğlencenin yayın içeriklerinde daha çok yer edindiği
 • Kamu ahlakını tehlikeye attığını
 • İnsanların özel hayatlarına saldırdığı
 • Belirli bir sosyo-ekonomik sınıfın kontrolünde olduğu

George Orwell: 1984” isimli romanın yazarıdır.

H. Laswell: Kitle iletişiminin doğrusal olarak işlediğini savunur. Güçlü etkiler döneminde medyanın etkisini ifade etmek için kullanılan Hipodermik Şırınga ve Sihirli Mermi Modelini geliştiren Yapısal İşlevselci kuramcıdır. Dünya Savaşında Propaganda Teknikleri (Technicques in the World War)adlı kitabı yazmıştır.

John Milton: 1644 ‘de adını mitolojiden alan Areopagitica “İngiltere Parlamentosu’na Sansürsüz Basım Hakkında Söylev” i yazmıştır. Basın özgürlüğünü savunan liberallerdendir.

John Locke: Basın özgürlüğünü savunan liberallerdendir. İnsanların rızası ile kurulan devlet, onların yaşam, özgürlük ve mülkiyet haklarını ihlal edemez, aksi durumda insanların da buna direnme hakkı vardır.

Vincent Miller: Dijital Kültürü Anlamak” isimli eseri yazmıştır.

John Stuart Mill: On Liberty  “Özgürlük Üzerine” kitabının yazarıdır. Düşünceyi açıklama ve basını 4. güç olarak açıklamıştır.

John Keane: Pazar liberalizminin iletişim özgürlüğünü sansürlediğini  “dev boyuttaki firmaların karları doğrultusunda yurttaşların ne dinleyip, ne okuyacaklarını, ne seyredeceklerini kararlaştırdıklarını” düşünür.

Marshall McLuhan: Ortaya çıkan her yeni iletişim biçiminin insanın duyu organlarının teknolojik genişlemesinin bir sonucu olduğunu söyleyen iletişim bilimcidir. Fonetik alfabenin bulunmasından sonra kabile çağından edebiyat çağına geçildiğini savunur. Evrensel köy kavramını gelişmiştir ve aracın mesajın kendisi ( ileti olduğundan bahsetmiştir. İnsanlığın “fonetik alfabe” yi bulmasıyla  kabile çağından edebiyat çağına geçildiğini savunur.

Manuel Castells: Arkadaşlarıyla yaptığı çalışmalara göre mobil iletişim teknolojilerinin dünya üzerine yayılımını doğrudan etkileyen etken Ekonomik Etkenler dolaylı olarak etkilenler Endüstriyel etkenler, Sosyokültürel etkenler ve Hükümet politikalarıdır. Dünya, ileri iletişim teknolojileri sayesinde ağ toplumuna doğru küresel bir dönüşüme tanıklık ederken,söz konusu teknolojilere uzak kalan ve küresel toplumdan dışlanan toplulukların teknolojik bir Dördüncü Dünya’nın oluşmasına neden olduğunu ileri sürmüştür.

Neil Postman: “Televizyon: Öldüren Eğlence” kitabında bir eğlence aracı olarak önerilen televizyonun bireylerin ve toplumların yaşamında olumsuz ve kalıcı izler bıraktığını ileri sürer.

Joshua Meyrowitz: Televizyon kültürünün yetişkinlerin dünyası ile çocukların dünyası arasındaki ayrımı ortadan kaldırdığını ve bu durumun çocukluğun yok olmasına neden olduğunu ileri süren kuramcı

Stuart Hall: Medya metinlerini okuma üzerine yaptığı çalışma kapsamında; metni oluşturanlar tarafından amaçlanmış ve hegamonik ideolojileri destekleyen okuma hakim okumadır. İdeolojinin yeniden keşfiyle eleştirel medya çalışmaları yeniden şekillenmiştir. Eleştirel medya çalışmalarında ideolojik boyut üzerinde vurgu yapmıştır.

George Gerbner: Kültürü medya üzerinde anlamaya ve analiz etmeye çalışırken içerik çözümlemesi yöntemini kullanmıştır. Pensilvanya Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu’nda 1960’larda başlayan ve çok uzun süre devam eden “Kültürel Göstergeler” projesinin amacı televizyonda yaratılan dünyayı özellikle bu dünyadaki şiddetin miktarını saptamak.

Dallas Smythe: Ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde çalıştığı alan i

Jean Baudrillard: Hiper-gerçeklik (üst gerçeklik) kavramını sosyolojiye kazandıran ve bunu Simülasyon (gizleme) kavramıyla açıklayan kuramcıdır. Simulakrlar ve Simulasyon (1981) kitabının yazarıdır. Matrix filmine ilham kaynağı olmuş, fakat film de isminin geçmesi teklifini red etmiştir. Tıpkı post-modern bir görüşe sahip olduğunu red ettiği gibi. Baudrillard, tüm kavramların anlam zedelenmesine uğrayarak içe patladığını (implosion) belirtir.

Gramsi: Hegemonya yönetici sınıfın sahip olduğu konumu sürdürmesinde önemli işlevler üstlenmektedir. Bu bağlamda medya, yöneten sınıfın tahakkümünü sürdürmede toplumun kendi rızasıyla katılımını sağlamakta ve bunu tekrar tekrar üreterek bir anlamda ortakduyu oluşturmaktadır. Medya aracılığı ile kültürel değerler egemen grupların çıkarlarını sürdürecek, koruyacak ve meşrulaştıracak biçimde sunulur.

Poul Lazarsfeld: Yönetimsel ve Eleştirel iletişim Araştırması Üzerine Düşünceler” adlı makalesi iletişim alanında eleştirel yaklaşım ile liberal yaklaşım arasındaki ilk ayrışmaların ve çatışmaların temelini atmıştır.

Raymond Williams: Teknolojinin, içinde üretildiği, kullanıldığı ve tüketildiği toplumsal, kültürel ve politik bağlam içerisinde irdelenmesi gerektiğini vurgulayan ve televizyona dair kültürel çözümlemeleriyle tanınan kuramcıdır.

Richard Hoggard ve Raymond Williams: Birmingham Kültürel Çalışmalar Merkezi adıyla bilinen kültürel çalışmaların kuramsal temelini atmışlardır.

Cemal Bali Akal: Siyasi iktidarın cinsiyeti çalışmasında, kadınla erkek arasındaki ilişkinin bir iktidar ilişkisi olduğunu savunur.

Elisabeth Noelle-Neumann: Küçük gruplarda ve toplumda oydaşmadan sapan bireylerin dışlanma ile tehdit edildiğini öne sürmüş bu olayı Suskunluk Sarmalı olarak kavramlaştırmışlar.

Turner: Kültürel Çalışmaların güçlü yanları anlamın iktidar ve toplumsal yapı ile olan bağlarının açık kavranışıdır.

Frank Webster: Yeni medyayı, toplumsal-kültürel pratikler bağlamında ele alan ve “kültürel çalışmalar” ekolü ile “post yapısalcı” perspektiften ele alan düşünür.

Peter Dahlgren: Siyasal kamusal alanın dört boyut sergilediğini belirtir:

 • Medya Kurumları
 • Medya Temsili
 • Sosyal Yapı
 • Sosyo – Kültürel Etkileşim

 
Vincent Mosco: Ekonomi politik yaklaşımın temel ilgi alanlarından biri de deregülasyondur.

Hitler: Savaş zamanı sözcükler birer silahtır.

Jurgen Habermas: “İletişimsel Eylem Kuramı” adlı çalışmayı yapan Frankfurt Okulu üyesidir. Bir toplumsal yaşam alanı olarak kamusal alanı; ortak çıkarlar sonucu etrafında enformasyonun dolaşıma sokulduğu ve görüş alışverişinin yapıldığı, bu sayede kamuoyunun biçimlendiği bir tartışma alanı olarak Kitle medyasını, demokrasinin saptırılması ve akılcı tartışmaların gerçekleşebileceği koşut alanların oluşturulmasını bir DÜŞ olduğunu öngörmüştür.

Yapısalcılık ve Gösterge Biliminin Öncüleri:

 • C. S. Pierce: Göstergeleri 3 ‘e ayırmıştır. Görüntüsel, belirtisel ve simge
 • Saussure: Dil ile Söz arasındaki ayrımı yapan ilk düşünür.
 • R.Barthes: Anlam üretiminin iki aşamada inceler: Düz Anlam ve Yan anlam
9 comments on “İletişim Sosyolojisi Ders Notları
 1. zehra dedi ki:

  bu özetler kaç üniteyi kapsıyor tüm ünitelerin toplam özetlerini sayfada nasıl bulabiliriz. yardımlarınızı rica ederim

  • admin dedi ki:

   Özetler tüm kitabı kapsıyor. Vize veya Finallerde geçmiş dönemlerde çıkmış olan bütün soruların ders kitabında geçtiği bölümler incelenerek özeti çıkarıldı.

   • zehra dedi ki:

    baktığımda 5. ünite ve sonrasını göremedim özetin içinden, ya da ben ayıramadım anlamadım aydınlatırsanız sevinirim, teşekkürler

    • admin dedi ki:

     Haklısınız vize ağırlıklı hazırlanmış bu ders. İlgileniyorum konuyu geniş kapsamlı düzelteceğim.

     • admin dedi ki:

      Ders geniş kapsamlı düzenlenmiştir. Tüm üniteler ve ünite özet videoları, soru cevap bölümü eklenmiştir.

 2. Habermas çıkmıştı vizede finalde çıkacağını sanmam

 3. furkan inci dedi ki:

  hocam aadınızla sayfamda paylaşabilir miyim bu notları

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir