Girişimcilik ve İş Kurma

Girişimcilik ve İş Kurma

Girişimcilik:

n8mahk20160119155447

Bir malın veya hizmetin üretim girdilerinin satış amaçlı olarak henüz belirlenmemiş bir bedelle satın alınması ve üretilmesidir.

Bir işletmenin ömrü ne kadar girişimci olduğuna bağlıdır. Girişimcilik, işletmeler için bir defa ya
da kesik kesik değil sürekli sürdürebilir olmalıdır.

Kapitalizmin 3 temel ögesinden birisi olduğu düşünülür. Bunlar inanç özgürlüğü, düşünce özgürlüğü ve girişim özgürlüğüdür.

Endüstri Devrimi yıllarında Fransızca “Entreprendre” kelimesinden dilimize “müteşebbis” olarak geçmiş fakat daha çok “girişimci” olarak kullanılmaktadır.

Girişimciliğin Temel Unsurları:
 • Risk Alma
 • Fırsatları Görme
 • Harekete Geçme
 • Yenilikçilik (inovasyon)

Saydığımız bu temel unsurlardan “inovasyon” unsuru sürekli tekrar etmelidir. Yoksa işletmenin ömrü tamamlanır ve yok olmaya mahkumdur.Yenilikçilik unsuru sürekli yeni fikirler Aramalı, bulduğu fikirlerden işine en çok yarayacak olanı Seçmeli, seçtiği bu yeni fikri iş hayatına Uygulamalı ve sonuçların olumlu ya da olumsuz mu olduğunu Değerlendirmelidir.

Girişimciliğin faktör getirisi KÂR dır.

 

Girişimciliği Etkileyen Çevresel Faktörler:
 • Ekomomik çevre
 • Devletin iş yaratma sürecine yönelik teşvik politikaları
 • Finansal krizler
 • Küresel düzeyde yaşanan gelişmeler
 • Finansal kuruluşların fon talebini karşılama düzeyi
 • Enflasyon oranı
 • Vergi uygulamaları
 • İş kurmayı etkileyen yasal ve bürokratik alt yapı

 

Kapsam Açısından Girişimcilik Çeşitleri:
 • Dış Girişimcilik: İşletmelerin kuruluş aşamasındaki süreçte kullanılan girişimcilik çeşitidir.
 • İç Girişimcilik: Kurulmuş ve faaliyetlerini sürdüren işletmelerde yapılan girişimcilik çeşitidir.

 

İçerik Açısından Girişimcilik Çeşitleri:
 • Ekonomik Girişimcilik: Bütün dünyada yaygın olan girişimcilik türüdür. Sürekli kâr arttırıcı faaliyetler araştırılıp uygulanır.
 • Sosyal GirişimcilikBir sosyal sorumluluk ya da hayırseverlik değildir. Getirisi sosyal faydadır ve taklit edilmesi özendirilir. Temellerini “aldığından fazlasını vermek” ögesi üzerine kurmuştur.
 • Yeni Girişimcilik: Yeni ve eski sorunları; yeni bir iş anlayışıyla küresel ölçekte çözen girişimcilik modelidir.

 

İş Modeli İnovasyonu: Endüstrilerin kurallarını değiştiren tamamen yeniden şekillenmesini sağlayan inovasyon şeklidir.

Alman Ekolü: Temsilcileri von Thünen, Schumpeter ve Baumol’dur.

Avusturya Ekolü: Girişimcinin kar fırsatlarını yakalama yeteneklerinin ön plana alındığı yaklaşımdır.Temsilcileri Menger, von Mises ve Kirzner’dir.
Neoklasik Ekol: Girişimcilik faaliyetleri yoluyla piyasaların dengede bulunmasına katkı yapmaktır. Temsilcileri Marshall, Say ve Knight ‘dır.
Avrupa’da iktisadi gelişmeye olan ilginin hızlı bir şekilde artmasının nedeni işsizliktir.
1980’lerde Stagflasyon ve yüksek işsizlik oranları arz yönlü iktisadı ve iktisadi büyümeyi etkileyen temel faktörlere olan ilginin artmasına neden olmuştur.
Türkiye’de yaklaşık 1,3 Milyon erkek ve 80 Bin kadın girişimci vardır.

Melek Yatırımcı: Fikri olup da parası olmayan kişilere bireysel imkanlarını kullanarak fon sağlayan kişilerdir.

Emprovizasyon (doğaçlama): Ürün geliştirmede genellikle pazara sonradan girenler tarafından kullanılan bir stratejidir.

Mavi Okyanus Stratejisi: Aynı pazara ürün sunan şirketlerin sürekli yenilikler (inovasyon) yapıp birbirinden farklılaşarak rakipsiz olan kendi pazarlarını üretmesi

Somutlaştırma: Somutlaştırmanın en önemli adımı modellemedir.

Pazarlama: Var olan bir probleme, bulunan yeni bir çözümün ticari başarı getirecek şekilde uygulanmasına denir.

Girişimcilik İklimi: Girişimci sayısının arttırılabilmesi için gerekli olan ortam.

Fiyat İstikrarı: Para politikasının büyüme ve istihdama yönelik olarak ekonomik birimlerin karar alma süreçlerinde etkili olmayacak ölçüde düşük ve istikrarlı bir enflasyon oranını ifade eder.

Franchising: Belli bir ürüne, hizmete ya da sürece sahip bir işletmenin (franchisor),
bir başka işletmeye (franchisee) belli bir süre için gerekli ödemeleri yapması ve ilgili
koşulları sağlaması şartıyla söz konusu ürün, hizmet ya da süreci kullanma iznini
verdiği bir anlaşmadır.

Franchising ‘in Yararları:
 • Ürünün/hizmetin tanınırlığı
 • Yönetim uzmanlığı
 • Finansal destek
 • Operasyonel ve yapısal denetim
 • Pazara ilşkin bilgi birikimi
 • Franchise genellikle “Kârın belli bir yüzdesini” franchisöre öder.

Batı İş Kültürü
• Risk alan
• Hiyerarşik sistemle çalışan
• Yenilikçi
• Yüksek bireysellik
• Hatalardan ders çıkaran
• Bağımsızlık

Doğu İş Kültürü: Düşük bireysellik kültürü olarak da tanımlanır.

Amerikan İş Kültürü: Başarma isteği ve tutkusu kutsanan bir değerdir.

Demokratik Toplumlar: Kişisel başarısızlık ve yapılan hatalar çok büyütülmez ve bunlara yüksek tolerans gösterilir. Bu da kişileri yenilikleri denemeye, teşebbüse geçmeye teşvik eder.

Kapitalist sistemde mülk sahiplerinin yerine getirdiği işlevler
 • Mali sermayenin devreye sokulması
 • Üretim araçlarının koordinasyonu
 • Yatırımlarla ilgili kararların alınması
 • İşletmenin yönetimi
Yaratıcı Davranış Süreçleri:
 • İlk Kavrayış: Problemin ilk teşhisi ve tanımlanması
 • Hazırlık: Zihinsel alt yapı, bilgi araştırması ve yardımcı olabilecek daha önceki deneyimler
 • Kuluçka: Problem üzerine şuursuzca çalışma
 • Aydınlanma: kavramanın görünen ışıltısı
 • Doğrulama: Test etme ve fikrin uygulanması

İŞ MODELİ BİLEŞENLERİ

Müşteri Değer Önermesi
CVP (Customer Value Proposition): DEĞER = FAYDA / FİYAT

Kâr Formülü:
 • Maliyet
 • Kâr marjı
 • Gelir modeli
 • Kaynak hızı

Kilit Kaynaklar:
Kilit Süreçler:

Girişimcilik Politika Önlemleri
 • Girişimcilik kültürünün arttırılmasının teşvik edilmesi
 • Temel ve sonraki eğitimlerin her düzeyinde okullarda girişimcilik eğitiminin entegrasyonu
  Girişimcilik engellerinin ortadan kaldırılması, işletmelerin pazara girmelerini kolaylaştırıcı tedbirlerin önceden alınması
 • Yeni kurulacak işletmeler için başlangıç sermayesi veren gerek kamu gerekse finans kuruluşlarının oluşturulması, var olanların güçlendirilmesi
 • Yeni kurulacak işletmelere yönelik desteklerin arttırılması
 • İşletme inkübatörlerinin sayısının arttırılması
 • Danışmanlık hizmetlerinin arttırılması
 • Girişimcilik portallarının oluşturulması ve girişimcilere iletişim kanalları sağlanması
 • Ticari mülkiyet katılım oranlarını artırmak amacıyla gençlik, kadın, teknolojik girişimciler gibi hedef gruplar oluşturulması ve bunlara özgü spesifik teşvik unsurlarının yaratılması

Tasarım: Bilgiyi somut ya da soyut bir çıktıya dönüştüren bilinçli karar verme sürecedir. Pazarlama ve işletme vizyonunu karşılamak için ürün geliştirme süreci içinde gerçekleştirilen bir dizi teknik faaliyete denilir.

Tasarımın 4 C ‘si

Yaratıcılık (Creativity): Daha önceden olmayan bir şeyin yaratılması
Karmaşıklık (Complexity): Tasarımın, şeklinden yapısına ve malzemesinden rengine kadar birçok eleman ve parametreler hakkında kararı kapsaması
Uzlaşma (Compromise): Performans ve maliyet, görünüm ve kolay kullanım gibi konular hakkında ödünleşilmesi
Seçim (Choice):Tasarımda kavramdan rengi ya da şekline kadar birçok konu hakkında kararlar verilmesi

Pazarlamanın 4 P ‘si
 • Ürün: Tasarım, kalite, fonksiyon, kullanılabilirlik ve görünümü etkilerken aynı zamanda müşteri için ürünü değerli yapan ürün özelliklerine katkıda bulunmaktadır. Tasarım performans, güvenlik ve stil gibi farklılık yaratan tüm özellikleri de etkilemektedir. Web siteleri, kırtasiye malzemeleri, logolar ve paketleme malzemelerinin tasarımını içerir.
 • Fiyat: Ürünler malzeme, enerji ve üretim bakımından ekonomik tasarlanmaktadırlar. Bir ürüne televizyonun aynı zamanda Dvd oynatması gibi bir özellik katılarak zenginleştirilmesi, o ürünün algılanan değerini etkileyebilir ve daha yüksek bir fiyata satılabilir.
 • Yer: Ürünün paketleme şekli depolanmasını ve sunulmasını da yönlendireceği için tasarımın dağıtım işlerine etkisi büyüktür. Bu nedenle renk, sunum ve şekil gibi tasarım
  elemanları önemli olmaktadır.
 • Promosyon: Promosyon faaliyetlerinin çoğunluğu işletmenin mesajını bildiren kalitenin görselliğine dayanmaktadır.
Girişimciliğin Ekonomik ve Toplumsal Faydaları
 • Girişimciler yenilikçi oldukları için buldukları yeni ürünlerle insan  hayatını kolaylaştırırlar.
 • Girişimciler yeni işletmeler kurarak iş ve değer yaratırlar. Böylece pek çok sorunlara neden olan işsizliği yok ederler.
 • Girişimcilik faaliyeti ile her yeni kurulan işletme ülke ekonomisini büyüterek Devlet gelirlerini ve ülke refahını artırır.
 • Milli gelirin artması bireylerin satın alma gücünün artmasını, bu da insanların daha sorunsuz daha kaliteli hayata kavuşmasını sağlar.
Girişimcilik Süreçleri
 • Hayal: Girişimcilik esas olarak hayallerle başlar.
 • İş Fikri: Başarı potansiyeline göre fikirler aranır ve üretilir.
 • Yapılabilirik (Fizibilite):  Bu aşamada iş fikri test edilir. Pazar, teknoloji, finansman,örgütsel ve yasal
 • İşletme Tipine Karar Verilmesi: Girişimcinin işe başlamadan önce kuracağı işletme türleri hakkında bilgi edinmesi ve kuracağı işletme türüne karar vermesi gerekir.
 • İş Modeli: İş planından hemen önce yapılmalıdır.
 • İş Planı:
 • İş Kurma Süreci: 

Şahıs Şirketleri:
• Kollektif Şirket
• Komandit Şirket

Sermaye Şirketleri:
Limited Şirket: TTK’ya göre iflası mümkün değildir.
• Anonim Şirket
• Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket

Doğrudan İflas Halleri:
 • Borçlunun ikametgahının belli olmaması
 • Borçlunun taahhütlerinden kurtulmak amacıyla kaçması
 • Borçlunun, alacaklarının haklarını ihlal eden hileli muamelelerde bulunması veya bunlara teşebbüs etmesi
 • Borçlunun haciz yolu ile yapılan takip sırasında mallarını saklaması
 • Borçlunun ödemelerini tatil etmiş bulunması
 • Borçlunun teklif ettiği konkordatonun tasdik olunmaması
 • İlama dayalı alacak, icra emriyle istenildiği halde ödenmemesi

Basit Usulde Vergilendirilmesinin sağladığı bazı kolaylıklar şunlardır;

 • Defter tutmazlar,
 • Vergi kesintisi yapılmaz ve muhtasar beyanname vermezler,
 • Geçici vergi ödemezler,
 • Katma değer vergisinden istisnadır,
 • Ticari kazancın tespitinde amortismana tabi iktisadi kıymet alışları ve satışları dikkate alınmaz,
 • Alınan ve verilen belgelerin kayıtları işletmenin bağlı oldukları meslek odalarındaki bürolarda tutulmaktadır.
Şahıs İşletmesinin Kapatılması:
 • Ticaret sicili memurluğuna hitaben dilekçe
 • İlgili Ticaret Odasına hitaben dilekçe
 • Vergi dairesi ticareti terk yazısı
 • Mal beyanı
 • Vefat nedeniyle kapanış talebinde, veraset ilanı, dilekçe ve mal beyanı varislerden biri tarafından imzalanmalıdır.

TTK ‘ya göre sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketleri arasında sayılsa da uygulamada pek tercih edilen şirket değildir ve yeni işe başlayan girişimciler için kurulması önerilmez.

Şirketin iflasına mahkeme karar verir.

Katkıda Bulunan İsimler:

McClleand’a göre girişimciliğe destek veren kültürlerinin temel davranışları:

 • Yüksek sorumluluk üstlenme
 • Hesaplı risk alma
 • Performansa dönük geri bildirim

Marco Polo: 19. yy öncesi gerçek anlamdaki ilk örnek Uzak Doğu ile ticaret yolları geliştirmeye çalışan Marco Polo parası olan insanların mallarını satmak üzere anlaşmalar yapmıştır. Bu olay günümüz “risk sermayesi”nin ilk örneğidir. O zamandaki genel anlaşma sigorta bedeli dahil %25’e yakın bir faiz oranı ile maceraperest tüccara sermaye sağlamak şeklindeydi.

Bentham: Ekonomik Teori tarihinde girişimcinin müteahhitlik rolünü öne çıkaran filozofdur.

Schumpeter: Dinamik Girişimcilik Yaklaşımı eskinin yerine yeniyi koymayı (Yıkıcı Yaratıcılık) deyimleri ilk kez kullanan yönetim bilimcidir.

Cantillon:  Girişimin ekonomi içindekini rolünü inceler. Emeği üretim sürecinde istihdam etme, mali sermaye tedarik etme işlevleriyle bilinmeyen gelecek karşısındaki karar alma pozisyonunu ayrı değerlendiren kişidir.

Mc Forland: Yenilikçi Şirketler kitabının yazarıdır.

Anuradha Basu ve Eser Altınay: Londra’da yaşayan göçmenler üzerinde araştırma yapan araştırmacılar

Martinelli: Gelecekteki girişimcilik ile ilgili araştırmaların disiplinlerarası bir yaklaşımla ele alınmasının gerekliliğini savunmaktadır.

J.B Say: Girişimcik Say ‘dan sonra dört üretim faktöründen sonuncusu olarak literatüre geçmiştir. Doğal Kaynaklar, Emek, Sermaye ve Girişim.
Un var, şeker var, yağ var. Helva yapma fikrini ortaya atan kişi (Mahmut Tuncer) girişimcidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir