Din ve Toplum

Din ve Toplum

Leviathan ‘ın yazarı Thommas Hobbes ‘in dediği gibi “İnsan insanın kurdurur.” İnsan en çok zararı yine başka bir insandan görür. Fakat her ne hikmetse insanların vazgeçilmez özelliği yine de toplum halinde yaşamalarıdır. Din ise bütün toplumda görünen bir olgudur.

Marx ‘a göre din “Toplumların afyonudur.” İnsan dini kendi kurgulamış ve bir Üstyapı kurumu olarak yaşam alanına geçirmiştir. Marx ekonomi ve maddi üretim ilişkilerini Altyapı, bunun dışında kalan aile, siyaset,din ve eğitim düzenlerini de bir Üstyapı olarak açıklar.

David Hume: İngiliz aydınlanmacı filozof. Dinin insandaki “korku” duygusundan ortaya çıktığını savunur.

R.Otto: Dinin “kutsalın tecrübesi” olduğunu savunur.

Ferdinand Tönnies: Toplumları cemaat toplumları ve cemiyet toplumları olarak ikiye ayırmıştır

Din sosyolojisini bir disiplin olarak ilk kez kullanan Durkheim ise bu sınıflandırmayı yaparken Kutsal ve Din Dışı ayrımını kullanmıştır. Durkheim’e göre Anomie (insanların modern şehir hayatına geçtikçe, dialog kurduğu diğer insanlarla aynı inançları paylaşmaması hatta inancını tanımaması durumunda oluşan ruhsal çöküntü) durumu bireyde İntihar  (Durkheimin ünlü eseri) duygusunu arttırır. Ayrıca “Dini Hayatın İlkel Biçimleri” isimli temel eserinde bütün dinlerin özünün aynı olduğunu savunur.

Max Weber: Yorumlayıcı sosyolojinin ilk ve en önemli ismidir.Kapitalizme zemin hazırlayan püriten ahlakın Batı dışı toplumlarda bulunmadığını savunmuştur.“Dünyanın büyübozumu” deyimini literatüre geçirmiştir.

 

Din ve Siyaset

Eski Ahit: Hristiyanlara göre Kitab-ı Mukaddes ‘in İsa ‘dan önce gelen ve içinde Tevrat ‘ın da yer aldığı 39 bölümden oluşan kısmı. Bu nedenledir ki hristiyan toplumlar ve yahudi toplumlar ortak siyasi çıkarlar yürütürler.

Yeni Ahit: Hristiyanlara göre Kitab-ı Mukaddes ‘in İsa ‘dan sonra gelen ve dört İncil ‘i de kapsayan 27 bölümlük kısmı. Yeni Ahit ‘e göre “Yöneticiler Tanrı ‘nın yeryüzünde görevlendirdiği papazlar gibidir. Yönetime direnen Tanrı ‘ya direnmiş gibidir.”

İki Kılıç Doktorini: Aziz Augustine, Ambrose ve Gregory gibi kilise babaları Batı Romanın yıkılmasıyla birlikte iki kılıç doktorinini geliştirmiş ve Tanrı Devlet anlayışını ortaya atmışlardır. Seküler (laik) devlete itaatin gerekli olmadığını, kurtuluşun kaynağının kiliselere itaatten geçtiğini Tanrı Devletin iki dünyada da kurtuluşu getireceğini savunmuşlardır.

Martin Luther: 1517 yılında Almanya’da Protestanlık hareketini başlatan kişidir

İslam’da Yönetim: İslamiyette yönetim biçimi konusunda her hangi bir yargı bulunmamaktadır. Fakat kendinizden olan (müslüman) yöneticiye itaat etmeleri önerilir. Peygamberin Mekke ‘den Medine ‘ye göçüyle birlikte oranın yönetimiyle bir sözleşme imzalanmıştır. Medine Vesikası olarak anılan bu sözleşmeye göre yahudi bölge halkı ile müslümanlar ortak bir ümmet (siyasi) olarak tasarlanmıştır. Peygamberin ölümünden sonra 4 halife dönemi başlamış ve halifeler çoğunluğun benimsediği seçkin kişiler tarafından seçilmiştir. Son halife Hz. Ali ‘nin öldürülmesinden sonra yönetim sultan ve onun soyundan gelenlere geçmiş ve seçim, rıza gibi değerlerin bir kenara itilmesinden dolayı halifelik makamı ortadan kalkmıştır.

Ekümenizm: Dinlerin kendi aralarındaki mezhep veya meşrep farklılaşmalarını aşarak bir birlik oluşturma eğilimine denir.

Millet Sistemi: İlk olarak Osmanlı tarafından kullanılmıştır.

Feodal: İlk kez Fransızca olarak söylenmiştir.

Hasidikler: Mistiklerdir.

Eser Kitap Eşleşmesi

İbn Haldun: “Mukaddime” ‘isimli eseri yazmıştır.

Şehristani: “el-Milel ve’n-Nihal” adlı eserin yazarıdır.

Gazali: “Ihya-yı Ulumi’d-din” ve “Kimya’yı Saadet” adlı eserlerin yazarıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir