Türkiyede Sosyoloji

Vankulu Lügatı: 1727 yılında Türkiye’de kurulan matbaada ilk basılan eser.

vank

İttihat ve Terakki Fırkası: İkinci Meşrutiyet ile Osmanlı Devleti’nde yeni bir yönetim modeli uygulaması gelmiştir. Bu modelde iktidarı üstlenen ve bugünkü siyasi partilerin de ilk örneğini oluşturan partidir.

İlm-i İçtimai Nedir? : Fransızcadan Türkçeye Mustafa Suphi tarafından çevirilen ve kapağında sosyoloji yazan sosyoloji bilim dalıyla alakalı ilk çeviridir.

İçtimaiyat: Talim Terbiye Kurulu’nun 25.4.1927 tarihli kararı ile yazarları N. Sadık – Bonafos olan liselerde okutulmaya başlanan ilk ders kitabıdır.

İstanbul Üniversitesi: Türkiye ’nin ilk sosyoloji kürsüsü bu üniversitede açılmıştır. 1917 ‘den günümüze kadar yayın yapmaya devam eden “İçtimaiyat Mecbuası” isimli en köklü derginin yayımcısıdır.

ictima

Türk Bilgi Cemiyeti: Türkiye ‘de sosyolojiyi oluşturucu parçalarından biri olarak kabul eden ilk dernektir.

Sosyoloji Derneği: Türkiye’nin en uzun süreli sosyoloji derneğidir.

Temel Araştırma: kavram-kuram üretimine,

Uygulamalı Araştırma: Politika üretimine yönelir.

1940-1950 arası Türk Sosyolojisi: Amerikan sosyolojisine ve Marksizme yönelim artmıştır.

Erken Cumhuriyet Döneminde Türk Devrimi

  • Celal Nuri: Türk İnkılabı (1926) ilk kitap
  • Şevket Süreyya Aydemir: İnkılap ve Kadro (1932)
  • Recep Peker: İnkılap Dersleri (1935)
  • Peyami Safa: Türk İnkılabına Bakışlar (1938)
  • M. Saffet Engin:Kemalizm İnkılabının Prensipleri I-II (1938)
  • Mahmut Esat Bozkurt: Atatürk İhtilali (1940) Türk devrimini anlamlandıran eserlerdir.

Köy Monografisi:

Berges ve öğrencisi Ülgen tarafından 1940 yıllarında Batı Anadolu ‘da Örnek Olay Analizi ve Nitel Gözlem yöntemi kullanılarak Erken Cumhuriyet döneminde Türk devriminin toplumsal değişimdeki sonuçlarını görmek amacıyla incelemeler yapmışlardır. İlk köy monografisini yapan  Niyazi Berkes ‘e göre köylerde takvimin Güneş, sosyal ilişkilerinde Akrabalığa dayandığını belirtmiştir.

Katkıda Bulunan İsimler

II.Mahmut: 1826’da kaldırılan Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mansure-i Muhammediye (Muhammed’in zafer kazanmış orduları) isimli orduyu, hükümet şürası, adliye işleri ve askeri şüra olan 3 meclisi, cerrahhaneyi, tıphane mektebini, ilkokullara öğretmen ve harbiye ’ye okuryazar öğrenci yetiştirmek gayesiyle Rüştiye okullarını kurmuş, sadrazamlığı başvekilliğe dönüştürmüş, sağlıkta karantina dönemine geçilmesini ve çiçek aşısını uygulatmaya başlatmıştır.

Baron de Tott: III.Mustafa döneminde mühendishanede verdiği dersler; Osmanlıların Avrupa bilim ve tekniğiyle açık bir biçimde ilk buluşması gerçekleştiren Macar asıllı Fransız ajandır.

İbn Abbas: “Ruh bedenden ayrılınca ne olur?” sorusuna, “Kandilin yağı bitince ışığı ne olur?” yanıtını veren düşünür.

Namık Kemal: Kavimler Antlaşması isimli yazısında bir çeşit federalizmi ileri süren düşünür. Yönetici ve memur sınıfları dışındaki bireylerin birbirlerine ve genele karşı sahip olduğu yapma gücünün manevi ifadesini kamu sanısı olarak adlandırmıştır. İnsanın en doğal hakkı hür yaşamak olduğunu ifade etmiştir.

Ahmet Cevdet Paşa: Yazmış olduğu kanun kitabı Mecelle 1926 medeni kanununun kabulüne kadar geçerliliğini sürdürmüştür.

Hoca Tahsin Efendi: İnsanı diğer hayvanlardan ayıran tasvir (anla(t)ma) gücüdür. Akıl yürütme duyum, istidal, hüküm ve irade gibi ruhun bütününü içerir.

Yusuf Akçura: İkinci Meşrutiyet dönemi Türkçülük akımını benimsemiştir. Türk Derneğinin kurucularına öncülük etmiştir. Üç Tarz-ı Siyaset ‘in yazarıdır.

Mehmet Sait Efendi: Matbaanın Türkiye ‘ye getirilmesinde büyük rol oynamış devlet adamı.

İbrahim Şinasi: Batı Medeniyeti Akıl ve Adalet esasına dayandığı görüşündedir.fiinasi, Tasfiri Efkâr ismiyle çıkardığı gazetesinde Türkçeyi kullanmak suretiyle ilk edebî Türkçüler arasındadır

Beşir Fuad: Pozitivist bir anlayışa sahiptir. Varlıklarda dikkati çeken şeyin Madde ve Kuvvet olduğunu öne sürmüştür.

Ali Suavi: Sınırsız yetki ancak Allah ‘a aittir.

Mustafa Celalettin Paşa: Türkçülük fikir akımına tarih araştırmalarıyla öncülük etmiştir.

Ahmet Şuayip: Türkiye ‘de ilk sosyoloji dersini vermiştir.

Ziya Gökalp: Türkiye ‘de ilk sosyoloji kitabı yazarıdır. Milleti açıklayan temel bağın aynı terbiyeyi almak olduğunu söylemiştir. İttihatçıların tarafında yer almış, Emile Durkheim okuluna göre sosyolojiyi uygulamıştır.

Prens Sabahattin: Türkiye Nasıl Kurarılabilir? kitabını yazmış, hürriyet ve itilafçıların fikir önderliğini yapmış, Frederic LePlay okulunun ekolüne göre sosyolojiyi uygulamıştır.

Peyami Safa: Tek erken cumhuriyet dönemi aydınıdır. İslamın Türkleri geriletmediğini söylemiştir.Batı medeniyetinde iki temel unsur bulur: Riyazileşmek (matematikleşme) ve siteleşmek (kentleşmek). Bunun tersi Doğu ise mistisizm ve step uygarlığıdır. Atatürk İnkılabının değişmez iki prensibinin Milliyetçilik ve Medeniyetçilik olduğunu söyler.

Şevket Süreyya Aydemir: Materyalist düşünceyi benimseyen tek aydın; devletçi politikaların savunucusu ve devrim sürecinde seçkin- aydın grubunun ideolojik rolünü formüle eden kişidir.

M. Saffet Engin: Kemalizm ibaresini ilk kez kullanan kişidir.

Mehmet Ali Şevki: Mesleki İçtimai isimli 6 sayılık bir dergi çıkartmıştır.

 

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir