Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi

501-260

Toplumsal Cinsiyet Sosyolojisi: Feminist çalışmalar da diyebiliriz.

Antropoloji: Toplumsal cinsiyet merceğini diğer disiplinlerden daha önce ve daha yetkin olarak kullanan disiplin, toplayıcı kadın tezinin önerildiği, toplumsal cinsiyete en açık disiplinler arasında yer alan disiplin

Estetik: Feminist felsefenin en az etki ettiği alandır.

Toplumsal Cinsiyet Merceği: Toplumsal süreçler, standartlar ve fırsatlar, sistematik bir biçimde kadınlar ve erkekler için nasıl ve neden farklıdır?” sorusunu sorduran kavramsal araç

Toplumsal Cinsiyet Hiyerarşisi: Kadınların ve erkeklerin toplum tarafından kendilerine atfedilen özelliklerine göre dikey olarak sıralanmasına denilir.

Toplumsal Cinsiyet Yanlılığı: Toplumsal cinsiyet kavramının kadınların içinde barındırdıkları çeşitlilik ve farklılıkları yansıtamadığı iddiasıyla yapılan sorgulamadır.

Çiçek Dürbünü: Feminist kuramlar kısa ömürlü ve değişebilir özellikleri oluşunu temsil eder.

Kritik Çoğunluk: Siyaset biliminde siyasi kültür ve siyasi gündemde değişiklik yaratılabilmesi için parlamentoda gereken kadın çoğunluğudur.

Kürtaj: 18. ve 19. Yüzyıldaki feminist hareketin gündemini oluşturmuştur.

Yatay Ayrışım: Kadınların belli eğitim alanlarında toplanmaları, yönlendirilmeleri

Dikey Ayrışım: Öğretmenliğin okul öncesi ya da ilköğretim gibi alt düzeylerinde yığılmaları

Cam Tavan: Pek az kadının yönetici konumlarında bulunması, yükselebilecekleri en yüksek
basamağı belirleyen görünmez engel.

Sızdıran Boru Hattı: Kadınların ilköğretimden başlayarak karar verme konumlarına giden süreç içinde düzenli olarak sistem dışına atılmalarını temsil eder.

Siyah Feministler: Eğitim etik ve sivil bir mücadele aracıdır.

Mekân: Feminist coğrafyacılara kadınla özdeşleştirilen kavramdır.

Kadının Parlamentodaki Temsili:
 • Formel Temsil: Bu temsil anlayışına göre fikirler ve çıkarlar temsil edilebilir ancak
  toplumsal cinsiyet ve diğer kimlikler temsil edilemezler.
 • Tanımlayıcı Temsil: Her grubun kendine özel bir kimliği, bu kimlikten doğan sorunları ve diğer gruplardan farklılaşmış deneyimleri vardır. Bu grupların grup üyelerince temsili, grup çıkarlarının ve sorunlarının temsili açısından önemli ve gereklidir.
 • Nitelikli Temsil: Kadınların parlamentoda var olmasının önemli bir başlangıç olduğunu, ancak bunun yanı sıra parlamentodaki kadınları destekleyici ve kadın sorunları yönünde etkin olmaya teşvik edici önlemler alınması gerektiğini savunurlar.
Kadının Siyasi Katılımı Arttırma Stratejileri:
 • Söylemsel Stratejiler: Bu stratejiler söylemde kadın katılımını destekleyici
  bir tavır almayı hem de bununla ilgili uluslararası antlaşmaları onaylamayı gerektirmektedir.
 • Olumlu Eylem Stratejileri: Bu stratejiler kadın katılımının önündeki ön yargıları yok etmek kadar kadınları katılıma teşvik etmek için de planlanan eylemlerdir.
 • Pozitif Ayrımcılık Stratejileri: Kadının parlamentoda yer alması açısından en radikal sonuçları doğuran stratejiler bütünüdür.

1. Dalga Feminizm: Kamusal alanda kadın haklarını (eğitim) savunmuştur.

2.Dalga Feminizm: Özel alanda kadın haklarını (kürtaj) savunmuştur.

Feminist Duruş Kuramı: İzole olmuş kişilerin yaptıkları tercihlerin soyut kavramlarla değil, kadınların gündelik yaşamlarındaki somut gerçekliklerle ele alınması gerektiğini savunan görüş. Deneyim = İktidar İlişkileri

Kültürel Sermaye Kuramı: İşçi sınıfından gelen annelerin ne kadar çaba gösterseler de sosyal, ekonomik ve psikolojik donanıma sahip olmadıkları için eğitim sistemini kendileri ya da çocukları yararına kullanamayacaklarını iddia eden kuram

Liberal Feminizm:

Toplumsal cinsiyet rollerinde fırsat eşitliğine önem veren kuramdır.

Yönelik Eleştiriler:
 • Özel ve kamusal yaşam arasına sınır çeker.
 • Evlilik, annelik ve ev içi emek gibi kavramlara dokunmaz.
 • Bireysel başarıyı iş fırsatlarıyla ilişkilendirir.
 • Bireysel öğrenmeyi eğitim fırsatlarıyla ilişkilendirir
Radikal Feminizm: 

Küçük gruplarda örgütlenerek,bilinç yükseltme grupları oluşturmuş ve kişisel olan siyasaldır düşüncesini yaygınlaştırarak, en çok eleştirildikleri evrensel kız kardeşliği savunmuşlardır. Kadınların ezilmişliğinin sorumlusu Ataerkilliktir. Siyasetle yüzleşmek, Kollektivizim, Özgürleşmek ve Yeni bir dil geliştirmek amacındadır.

Marksist Feminizm:
Yönelik Eleştirileri:
 • Marksizmin cinsiyet körü olması
 • Marksizmin soyut bir analiz olması
 • Marksizmin kadınların kamusal yaşamdan dışlanmışlıklarını açıklayamaması
 • Marksizmin ev kadınlarını araçsallaştırması

Sosyalist Feminizm:

Marksist feministlerle radikal ve psikanalizci feministlerin sınırlılıklarını aşmak için ikili sistemler yaklaşımını geliştirmişlerdir.

Eko-Feminizm:

Psikanalitik Feminizm:

Kültürel Feminizm:

 

Feminist Nitel Yöntemler:

 • Derinlemesine Mülakat
 • Odak Grup Mülakat
 • Etnografik Analiz
 • Sözlü Tarih
 • İçerik Analizi
 • Söylem Analizi
 • Örnek Olay Analizi

Katkıda Bulunan İsimler:

Mary Wollstonecraft: 18. yüzyıl liberal feminist düşüncesinin en bilinen ismidir. A Vindication of the Rights of Women (Kadın Haklarının Savunucusu’ (1792) isimli eseri yazarıdır.

Michelle Barrett: Kadınların ezilmişliği ile sınıfsal sömürü arasındaki ilişkinin inşa edilme biçimlerini inceleyen feminist.

Manuel Castels: Marksçı kent yazınından esinlenerek kolektif tüketim kavramını geliştiren kuramcı

E. Fox Keller: Nesnellik Yanılsaması incelemesinde; gözlemin açıklamadan, bilenin bilinenden, kuramın pratikten ve kültürün doğadan ayrılması gerektiğini savunmuştur.

R.Salibury: Siyasi katılım, öncelikle sistemi vatandaşlara, sisteme katılma ve böylece onu onaylama fırsatı vererek meşrulaştırır, elde etme ya da bu güce ortak olma imkânı verir. Siyasi uzlaşmazlıkların çözümünde başlıca yöntemdir.

Robert Stoller: 1968 yılında yayınlanan Cinsiyet ve Toplumsal Cinsiyet isimli kitabında kadınlık ve erkeklik durumlarını birbirinden ayırmak için ilk kez toplumsal cinsiyet kavramını kullanan psikiyatrist.

Kimberlè Crenshaw: Kadının homojen bir toplumsal kategori olarak ele alınmasına karşı Kesişimlilik kavramını geliştirmiştir.

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir