İletişim Sosyolojisi

İletişim: Bilginin fikirlerin, duyguların, becerilerin vb.nin simgeler kullanılarak ya da sözle iletilmesidir.Toplumdaki iş bölümünü düzenler. 20. yy ‘ın başlarında ABD ‘de iletişim araştırmaları başlamıştır.1980 ‘li yıllarda iletişim endüstrisinin yapılan yatırımlarla büyümüş ve stratejik sektörler arasına yerleşmiştir. İlk iletişim uydusu uzaya 1962 yılında gönderilmiştir.

Devingenlik: İletişimin süreç özelliği gösteren bir edim olmasını sağlayan özelliktir.

İletişim Süreçleri:

 • Kaynak: İletişimi başlatan konuşan, yazan; bir duygu, düşünce, haber veya enformasyonu anlaşılır şekilde dışa vuran veya dile getiren taraf
 • Mesaj: İleti
 • Hedef: Alıcı
 • Kanal: Sinyali taşıyan şey (radyo dalgaları,ses dalgaları,ses telleri vb.)
 • Araç: İletişim Araçları (Tv, radyo, cep telefonu vb.)

Kod: Yazılı olmayan ve uzlaşımsal şekilde göstergelerin nasıl kullanılması gerektiğini anlatan kurallar bütününe denir.

Mit: Bir kültürün, gerçekliğin ya da doğanın bazı görünümlerini açıklaması veya anlamasını sağlayan öyküye denir.

Gösterge: Kendisinden başka bir şeyi temsil eden veya imleyen şeydir.

Simge: Herhangi bir şeyi temsil eden ama onunla doğal bir ilişkisi olmayan sembollerdir.

Propaganda: Çok sayıda insanın düşünce ve davranışlarını etkileme amaçlı olarak yapılan ikna çalışmalarıdır.

Hipodermik Şırınga – Sihirli Mermi – Güçlü İğne: Medya izleyicileri sorgusuzca her şeye inanan, pasif, çaresiz, kişiliksiz, hiçbir politik tercihi olmayan bir hedef gibi düşünülür.

İşlevselci Yaklaşım: İletişimin amacı toplumda uyumu yükseltmektir.

Sofist Yaklaşım: Dil, insanın duygularının bilinçsiz anlatımlarına dayalı olarak ortaya çıkmış ve gelişmiştir.

Frankfurt Okulu: Ya da diğer bir deyişle eleştirel teori 2. Dönemini ilgisini kültür ve medyaya vermiştir.Walter Benjamin, Teodor Adorno, Herbert Marcuse, Max Horkheimer bu okula mensuplardır.
Eleştirisel Paradigma: İletişim olgusu “anlam nasıl üretilir” sorusuna cevap arayarak açıklamaya çalışmıştır.

Eleştirel Medya Çalışmaları: Medyayı toplumdaki iktidar ilişkileri bağlamında analiz etmeye yönelen iletişim çalışmalarıdır.

Kültürel Çalışmalar: Anlamlandırma pratiği, hegemonya ve ideolojinin birlikte toplumda tahakküm kurduğunu öne süren yaklaşım

Yazının İcadı: Yerleşik düzene geçmenin, kent hayatını kurmanın ve tapınakların muhasebe işlemleri ve diğer topluluklarla ticari ilişkileri düzenleme ihtiyacı nedeniyle geliştirilmiştir.

Takvim-i Vekayide: Osmanlı İmparatorluğu döneminde yayın hayatına başlayan ilk Türkçe gazete

Balgat Araştırmaları: D.Lerner ‘ın yönettiği batıya uyum sağlamak için radyo iletişim aracının kullanımıyla ilgilidir.1958 yılında The Passing of Traditional Society: Modernizing
the Middle East (Geleneksel toplumu geride bırakmak: Ortadoğu’da modernleşme)
başlığı altında yayınlanmıştır.

II. Dünya Savaşı Sonrasını Şekillendiren Faktörler:
 • Başkaldırılar
 • Soğuk savaş
 • Kamu işletmeciliğinin yaygınlaşması
 • Yeni uluslararası bağımlılık ilişkileri

Etkin Talep: II. Dünya Savaşı sonrası dönemin ekonomik programında temel alınan Keynesyen teorinin temel kavramı

Halkın Tercihi: İki aşamalı akış hipotezidir.

Yeni Dünya Düzeni Bileşenleri:

 • ABD’nin tek süper güç haline gelmesi
 • Askeri blokların yerini ekonomik blokların alması
 • Enformasyon teknolojilerindeki gelişmeler
 • Eski Sovyet etki bölgesinin kapitalist sistemle bütünleşmesi

Kültür Endüstrisi : Adorno ve Horkheimer tarafından yeni toplumsal denetim biçimleri ve kapitalist topluma rıza üretmenin aracı olarak tanımlanan kavram

Katkıda Bulunan İsimler:

H. Laswell: Kitle iletişiminin doğrusal olarak işlediğini savunur. Güçlü etkiler döneminde medyanın etkisini ifade etmek için kullanılan Hipodermik Şırınga ve Sihirli Mermi Modelini geliştiren Yapısal İşlevselci kuramcıdır. Dünya Savaşında Propaganda Teknikleri (Technicques in the World War)adlı kitabı yazmıştır.

R.Barthes: Anlam üretiminin iki aşamada inceler.
1-) Düz Anlam
2-) Yan anlam

Stuart Hall: Medya metinlerini okuma üzerine yaptığı çalışma kapsamında; metni oluşturanlar tarafından amaçlanmış ve hegamonik ideolojileri destekleyen okuma hakim okumadır. İdeolojinin yeniden keşfiyle eleştirel medya çalışmaları yeniden şekillenmiştir.

George Gerbner: Kültürü medya üzerinde anlamaya ve analiz etmeye çalışırken içerik çözümlemesi yöntemini kullanmıştır. Pensilvanya Üniversitesi Annenberg İletişim Okulu’nda 1960’larda başlayan ve çok uzun süre devam eden “Kültürel Göstergeler” projesinin amacı televizyonda yaratılan dünyayı özellikle bu dünyadaki şiddetin miktarını saptamak

Dallas Smythe: Ekonomi politik yaklaşım çerçevesinde çalıştığı alan i

C. S. Pierce: Göstergeleri 3 ‘e ayırmıştır. Görüntüsel, belirtisel ve simge

Poul Lazarsfeld: Yönetimsel ve Eleştirel iletişim Araştırması Üzerine Düşünceler adlı makalesi iletişim alanında eleştirel yaklaşım ile liberal yaklaşım arasındaki ilk ayrışmaların ve çatışmaların temelini atmıştır.

Richard Hoggard ve Raymond Williams: Birmingham Kültürel Çalışmalar Merkezi adıyla bilinen kültürel çalışmaların kuramsal temelini atmışlardır.

Cemal Bali Akal: Siyasi iktidarın cinsiyeti çalışmasında, kadınla erkek arasındaki ilişkinin bir iktidar ilişkisi olduğunu savunur.

Elisabeth Noelle-Neumann: Küçük gruplarda ve toplumda oydaşmadan sapan bireylerin dışlanma ile tehdit edildiğini öne sürmüş bu olayı Suskunluk Sarmalı olarak kavramlaştırmışlar.

Turner: Kültürel Çalışmaların güçlü yanları anlamın iktidar ve toplumsal yapı ile olan bağlarının açık kavranışıdır.

Vincent Mosco: Ekonomi politik yaklaşımın temel ilgi alanlarından biri de deregülasyondur.

Hitler: Savaş zamanı sözcükler birer silahtır

J.Habermas: “İletişimsel Eylem Kuramı” adlı çalışmayı yapan Frankfurt Okulu üyesi

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir